ENDURANCE


        If you can endure your anger in a while

        You will avoid worries in hundred days ...
        If you want to be friendly with elders and youngsters
        Endurance is the best.
        In your hundreds of good deeds,
        The good deed of endurance is high.
        Father and son (or daughter) respect each other,
        Good relationship is maintained.
        Couple respect each other,
        Their kids (children) have both father and mother to live with.
        Brothers respect each other,
        There will be warm atmosphere at home.
        Friends respect each other,
        Friendship will not be fade.
        If you can endure by yourself,
        Everyone will love and respect you.
        If anyone doesn't know how to endure
        That person has no wisdom.Preached by Shakyamuni Buddha

Translated by:  Tinh Tam        The following is the Vietnamese version of this teaching of the Buddha: 

NHẪN

        Nhịn được cái tức một lúc,
        Tránh được mối lo trăm ngày…
        Muốn hòa thuận trên dưới,
        Nhẫn nhịn đứng hàng đầu.
        Cái gốc trăm nết,
        Nết nhẫn nhịn là cao.
        Cha con nhẫn nhịn nhau,
        Vẹn toàn đạo lý.
        Vợ chồng nhẫn nhịn nhau,
        Con cái khỏi bơ vơ.
        Anh em nhẫn nhịn nhau,
        Trong nhà thường yên ấm.
        Bạn bè nhẫn nhịn nhau,
        Tình nghĩa chẳng phai mờ.
        Tự mình nhẫn nhịn được,
        Ai ai cũng mến yêu.
        Người mà chưa biết nhẫn,
        Chưa phải là người hay. 

 

Đức Phật thuyết.