I
 will translate this Buddha's teaching into English later.  The following is the Vietnamese version of this teaching of the Buddha:


THỌ


Đừng nóng nảy tai ương khó tránh
Cởi dây oan tâm tính hòa vui
Nói năng đừng có sai lời
Đừng khen trước mặt, đừng cười sau lưng
Đừng kiêu ngạo, đừng tâng, đừng bốc
Hãy nhún nhường ân đức hải hà
Đừng mê chớ có đắm xa
Dây cương cho vững tự ta chủ lòng
Ai tôn nịnh đừng mừng, đừng thích
Ai chê bai đừng ghét, đừng thù
Tự răn tu chỉnh lòng ta
Dấn thân thiện ác, chính là đục trong
Điều ác nhỏ to không dám phạm
Chớ bỏ qua điều thiện tí hon
Thấy người có lỗi thì thương
Thấy người có tội tìm đường can ngăn
Thấy những kẻ tối tăm thì xót
Thấy những người ngu ngốc chớ khinh
Tâm ta là chúa thánh minh
Hãi hùng tôn kính đừng khinh, đừng nhờn
Tâm ta tác Thiên đường, địa ngục
Tâm ta là Tiên Phật, ma tà
Xoay vần chuyển đổi bất kỳ
Suy ra muôn việc, suy về một tâm
Ta dạy dỗ chân răng kẽ tóc
Mong các người tỉnh giấc mơ hồng


Preached by Buddha.