Ten things to be rich

SHAKYAMUNI BUDDHA

Translated by Tinh Tam

 

1.  Save to be rich and work hard to be rich:  Know how to save and live within your means;  work hard but not very hard to make you sick, working hard means not be lazy either working at a factory, at the farm or in your home-based business. 


2.  Be honest to be rich:  Be fair in your business, have the right price for goods or service, so there will be more trust and more customers. 

 

3.  Work hard to be rich:  Wake up early everyday for your work or business. 

 

4.  Have time management to be rich:  Take care of your chores at home. 

 

5.  Have prevention to be rich:  Have the burglar alarm and fire alarm installed at your house to prevent burglars and fire. 

 

6.  Have reputation to be rich:  Never do any illegal businesses. 

 

7.  Have union to be rich (Union is the noun of the verb To unite):  Every member in the family has to help each other. 

 

8.  Be faithful to be rich:  Have virtuous wife and well-listened kid(s);  avoid conflicts, jealousy between husband and wife, also do not get angry to your kid(s). 

 

9.  Belief in your future to be rich:  Teach your kid(s) about wealth building. 

 

10.  Give back, do charities, have merits and good karma to be rich:  Be willing to do the charities and be generous in charities;  also do good things and avoid doing bad things.

 

 

The Vietnamese version are as followed:

Tài – Mười Điều Làm Giàu

 
1.  Lấy cần kiệm mà giàu
Không từ mọi gian nan cực khổ

2.  Lấy trung hậu mà giàu
Buôn bán công bằng nhiều khách hàng 

3.  Lấy chăm chỉ mà giàu
Hàng ngày thức dậy sớm

4.  Lấy thời gian mà giàu
Quán xuyến lo việc gia đình

5.  Lấy cẩn tắc mà giàu
Giữ gìn nhà cửa, đề phòng hỏa hoạn

6.  Lấy uy tín mà giàu
Không làm việc phi pháp

7.  Lấy đoàn kết mà giàu
Trong nhà già trẻ giúp đỡ nhau

8.  Lấy chung thủy mà giàu
Vợ hiền con ngoan, không hà hiếp ghen tuông

9.  Lấy tương lai mà giàu
Dạy con cái biết tạo dựng sự nghiệp

10.  Lấy thi ân mà giàu
Một lòng tích đức làm điều thiện.